Deklaracja Dostępności - PSP Rzezawa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Deklaracja Dostępności


Wstęp deklaracji

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzezawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.psp.rzezawa.pl/
Dane teleadresowe jednostki:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Rzezawie
ul. Szkolna 11, 32-765 Rzezawa
e-mail: sprzezawa@gmail.com
tel.: +48 146127832

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-07

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-22
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Barbara Korol-Adamczyk
e-mail: sprzezawa@gmail.com
Telefon: +48 14 6127832

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, … itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzezawie posiada cztery wejścia: jedno wejście do budynku od strony zachodniej, a drugie wejście od strony południowej, trzecie od strony północnej, a czwarte od strony wschodniej. Wejście główne do budynku od strony strony zachodniej jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo podjazd dla wózków znajduje się przy wejściu do hali od strony południowej. Na I i II piętrze oraz na parterze przy hali znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. Drogi ewakuacyjne są oznakowane, schody są oznakowane – pierwszy i ostatni schód oznakowany jest taśmą w kolorze czarno-żółtym. Na parterze budynku znajduje się pomieszczenie socjalne pracowników obsługi . Budynek szkoły nie jest wyposażony w windę, w przypadku potrzeby załatwienia sprawy w salach zlokalizowanych na I i II piętrze należy udać się do portierni przy wejściu głównym, od strony zachodniej na parterze budynku. Pracownik wezwie właściwego pracownika i osoba z niepełnosprawnościami zostanie obsłużona. 
Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym z zastrzeżeniem: pies znajduje się na smyczy, ma kaganiec i posiada aktualne badania weterynaryjne.
Osoby niesłyszące lub głuchonieme mogą kontaktować się z tut. szkołą za pomocą: poczty email: sprzezawa@gmail.com, poczty tradycyjnej: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej 
w Rzezawie, 32-765 Rzezawa, ul. Szkolna 11 lub osobiście – w sekretariacie szkoły.
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. 
Na parkingu od strony zachodniej wyznaczone są 2 miejsca parkingowe po jednym przy każdej bramie.
Osoby niepełnosprawne mogą kontaktować się ze Szkołą przy wykorzystaniu: poczty e-mail: sprzezawa@gmail.com, telefonicznie: 14 6127832, poczty tradycyjnej: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Rzezawie , 32-765 Rzezawa, ul. Szkolna 11.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego