Historia szkoły - PSP Rzezawa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Historia szkoły

Szkoła > O szkole
      Szkolnictwo w średniowieczu było bezpośrednio związane z kościołem.
 Dostępne materiały potwierdzają istnienie szkoły parafialnej w Rzezawie w XVI w. W 1527r. była ona prowadzona przez księdza, a w 1539r. przez bakałarza. W latach 1596-98 szkoła w Rzezawie wykształciła 5 nauczycieli, którzy wywodzili się z warstwy chłopskiej. Wizytacja przeprowadzona w 1597r. określa stan techniczny budynku szkolnego jako dobry. Kierownikiem szkoły był Jan z Brzeska. Posiadał dom z ogródkiem
i sadem. Pobierał 2 marki pensji od proboszcza. Podczas kolejnej wizytacji kierownikiem był Marcin Gąsiorek. Pobierał od proboszcza 2 zł i od parafian po obolu (0,5 denara). Ostatnia wizytacja wykazała, że budynek posiadał 2 izby: ozdobną i zwyczajną dla służby, bowiem parafia należała do większych i bogatszych. Wzniesiony na gruncie kościelnym stanowił zarazem dom mieszkalny nauczyciela. Zatrudniony był również kantor, który uczył chłopców śpiewu. Jak dowodzi spis studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z lat 1400-1642 dwaj uczniowie pochodzili z Rzezawy.
W czerwcu 1772r. Rzezawa podobnie jak cała Ziemia Bocheńska przeszła pod panowanie austriackie. W 1840 r. Rzezawę nabył Henryk Leopold Bondy.
Ponowne uruchomienie szkoły parafialnej nastąpiło 15 listopada 1848r.
za sprawą ks. Filipa Kijasa tutejszego proboszcza. W jednoklasowej szkole naukę rozpoczęło 50 uczniów. Nauczycielem był uzdolniony organista Engelbert Wolf, któremu rodzice płacili 1 florena od każdego dziecka, ubogim dzieciom pomagał proboszcz.
    W 1875r. dzięki staraniom ks. Jakuba Przybyło utworzono w Rzezawie szkołę ludową. Datę tą można uznać za początek szkoły podstawowej, która istnieje do dnia dzisiejszego. W roku tym w szkole uczyło się 106 uczniów: 62 chłopców i 44 dziewcząt. 
Od 1876r nauczycielem uczącym w naszej szkole był Kazimierz Bujak.
         Wykaz przedmiotów w roku szkolnym 1893/94
               Obyczaje:
              Pilność:
             Postęp w przedmiotach naukowych –   
                                  ·         w nauce religii
                                  ·         w czytaniu
                                  ·         w pisaniu
                                  ·         w j.rosyjskim
                                  ·         w j.polskim
                                  ·         w j.niemieckim
                         ·         w rachunkach w połączeniu z nauką o formach                geometrycznych
                                  ·         w wiadomościach z dziejów i przyrody
                                  ·         w rysunkach
                                  ·         w śpiewie
                                  ·         w robotach ręcznych
                                  ·         w gimnastyce
W 1899r. przemianowano ją na 2 –klasową szkołę. Natomiast w 1909r. przystąpiono do budowy 3 klasowej szkoły, prace ukończono 3 lata później. 
Kierownikiem szkoły od 1900r. był Kazimierz Bugaj. Jego grób znajduje się na tutejszym cmentarzu.
                     Skala oceniania w roku szkolnym 1910/11
  obyczajów              pilności                 postępu                   porządku      
                                                                                    zewnętrznego    
chwalebne               wytrwała            bardzo dobry         bardzo staranny zadawalające          zadawalająca             dobry                     staranny     odpowiednie            dostateczna         dostateczny          mniej staranny  
mniej odpowiednie    niejednolita            mierny                  niestaranny     
nieodpowiednie            mała              niedostateczny            niedbały        
 
 W latach 1908 - 1914 kierownikiem szkoły został Roman Kolman. Była to szkoła ludowa, pospolita, etatowa, mieszana, 2 -klasowa. 
Od 1 września 1914r. szkoła nie prowadziła swej działalności.Spowodowane było to wybuchem I wojny światowej. W następnym roku przerobiono
2 lata nauki. W pierwszym okresie powstania niepodległego państwa polskiego władze rozpoczęły przebudowę całego systemu szkolnego. Szkoła podstawowa w tym czasie była szkołą 2-klasową. Rok później została przekształcona w szkołę 3-klasową, aby w roku szkolnym 1922/23 stać się szkołą powszechną 4-klasową. Szkoła w Rzezawie od roku szkolnego 1923/24 była szkołą 5-klasową.  
W 1934r. szkoła w Rzezawie przeobraziła się w szkołę 7-klasową. kierownictwo szkoły objął Stanisław Górnik. 
Jak wynika z katalogów klasyfikacyjnych i ksiąg ocen dość wysoki odsetek uczniów był nieklasyfikowany. Różne były przyczyny braku klasyfikacji.        
Poza nieobecnościami, nauczyciele tłumaczyli je w następujący sposób:
 • "słabe zdolności i zupełny brak pilności spowodowały postęp               niedostateczny"                                                                               
 • "zachowuje się spokojnie, ale brak zdolności i pilności"                      
 • "niedorozwinięty, nie ma żadnej nadziei, żeby przeszedł do II klasy" 
 • "grzeczny i pilny, ale zupełnie niezdolny"                                          
 • zupełnie nie pracuje w szkole, ani w domu"                                         
 • "wybitnie tępy"                                                                              
Ofiarna praca nauczycieli biorących udział w tajnym nauczaniu w czasie okupacji dała fundamenty do organizacji szkolnictwa po wyzwoleniu
w 1945r. 
        Nauczyciele pracujący w Rzezawie w latach II wojny światowej:
Maria Bielawska, Helena Fiela, Maria Górnikowa, Stanisław Górnik, Klementyna Gucława, Teresa Hargesheimer, Andrzej WWiśniewski, Władysława Ziębówna.
         Ustawa z 1961r. wprowadziła 8-klasową szkołę podstawową.  Wprowadzono 2 szczeble programowe: klasy I-IV (nauczanie początkowe)i klasy V-VIII (nauczanie systemowe)
W roku 1965/66 szkoła mieściła się w 2 budynkach. Należało do niej 6 sal: 3 własne i 3 wynajęte.
W roku 1966/67 dzięki inicjatywom i staraniom ówczesnego dyrektora
St. Górnika szkoła zostaje rozbudowana o 2 sale lekcyjne i kancelarię.
 Jednak nadal szkoła podstawowa miała pod względem warunków pracy bardzo trudną sytuację. 
W dniu 2 września 1971r. miało miejsce rozpoczęcie roku szkolnego pod kierownictwem nowego dyrektora szkoły - Ludwika Gawora. 19X odbyło się pożegnanie wieloletniego (37lat) kierownika szkoły Stanisława Górnika
i jego żony Marii Górnik -nauczycielki naszej szkoły. Obowiązki dyrektora szkoły w roku szkolnym 1979/80 pełniła Maria Pająk.
Od 1 września 1980r. stanowisko to objęła Helena Boryszewska (Kopanica).
 Nauka odbywała się w salach mieszczących  się w trzech budynkach. Część uczniów uczyła się na drugą zmianę. Brak bieżącej wody, gazu
i kanalizacji utrudniał życie uczniom i nauczycielom. 
W następnych latach z inicjatywy dyr. Boryszewskiej rodzice uzupełnili braki, pomalowali pomieszczenia, naprawili dach. 
       Prace nad budową nowego obiektu szkolnego zostały rozpoczęte już
w latach 60-tych XX wieku. Jednak dopiero po ponad dwudziestu latach budowy oddano do użytku pierwszy segment szkoły liczący 14 sal lekcyjnych.
 
 Od roku szkolnego 1988/89 dyrektorem szkoły została pani Grażyna Boryńska -Golonka. Funkcję tą pełniła do 2012r. 
Uroczystość otwarcia i poświęcenia sal odbyła się 21X 1995r. Z biegiem lat zostały wykończone pozostałe 2 segmenty. Szkoła z dnia na dzień stawała się piękniejsza.
Reforma oświaty w 1999r. wprowadziła trójszczeblowe nauczanie powszechne, dlatego utworzono Publiczne Gimnazjum w Rzezawie w części budynku szkoły podstawowej. 
Zgodnie z podstawą programową cykl kształcenia w szkole podstawowej trwał 6 lat : 3 lata nauczanie zintegrowane i 3 lata nauczanie blokowe. Uwieńczeniem nauki w szkole podstawowej był sprawdzian kompetencji.
      Należy także w tym miejscu wspomnieć o nauczycielach, długoletnich pracownikach naszej szkoły, pracujących po II wojnie światowej. 
 • Stanisław Górnik
 • Maria Górnik
 • Genowefa Możdżeń 
 • Helena Orzechowska
 • Julia Badowska
 • Zofia Pietrzykowska
 • Teresa Cierniak
 • Zofia Jaroszewska
 • Maria Hroneś (Nanek)
 • Genowefa Tobiasz
 • Izabela Różańska
 • Helena Boryszewska (Kopanica)
 • Maria Waligóra
 • Helena Krokosz
 • Anna Nowak
 • Ludwik Gawor
 • Lucyna Biesiadecka
 • Barbara Borowiec
 • Danuta Michniak
 • Maria Pająk
 • Zofia Tyrka
 • Danuta Zięba
 • Władysława Pluskwa
 • Krystyna Dziadowiec
 • Alicja Woźniak
 • Barbara Wojtaszek
 • Barbara Rudnik
 • Władysława Szewczyk
 • Mieczysław Kytyba
 • Barbara Kutyba
       Szkoła posiada własny sztandar, hymn oraz ceremoniał szkolny obejmujący m.in.  Ślubowanie Paziów i Ślubowanie Żaków. Corocznie
w miesiącu czerwcu szkoła obchodzi swoje święto zwane Świętem Patrona, którym
  jest św. Jadwiga Królowa. Uroczystość nadania imienia Świętej Jadwigi Królowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzezawie
 i poświęcenie sztandaru odbyło się  12 czerwca 2003 roku.
   W roku szkolnym 2017/2018 w wyniku reformy tegoroczni szóstoklasiści rozpoczęli naukę w klasach siódmych, ponieważ nauka
w szkole podstaowowej została wydłużona do ośmiu lat. Gimnazja będą wygaszane do 2019r. 
Obecnie funkcję dyrektora szkoły podstawowej pełni pani Barbara Korol- Adamczyk.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego