Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza - PSP Rzezawa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza

Wolontariat
Wolontariusz – osoba, która ochotniczo bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (podstawa prawna: USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
Wolontariat - dobrowolne, świadome i bezpłatne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi koleżeńsko -przyjacielsko – rodzinne (Źródło: Centrum Wolontariatu w Warszawie)

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza
1. Cele i założenia Szkolnego Klubu Wolontariusza:
-rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych,
-zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu,
-umożliwianie ochotnikom podejmowania działań pomocnych na rzecz niepełnosprawnych, chorych i samotnych,
-pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach,
-wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży,
-wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań młodzieży
2.Postanowienia ogólne:
1.1.Kluby powołuje się dla zainteresowania młodzieży pomocą potrzebującym, ponieważ wychowawcze oddziaływanie wolontariatu pomaga w przygotowaniu do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie.
3.Prawa i obowiązki:
3.1.Członkiem Klubu mogą być osoby, które respektują Zasady Klubu. W Klubie obowiązują zasady:
-zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem,
-zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,
-zasada troski o los słabszych.
3.2.Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym nauki
i pomocy w domu.
3.3.Postawą relacji interpersonalnych między członkami Klubu jest prawda, przyjaźń, pomoc
i życzliwość.
3.4.Członkowie Klubu systematycznie wpisują do Dziennika Wolontariusza wykonane prace oraz spostrzeżenia i opinie. Wpisu dokonywać może także osoba lub instytucja, na rzecz której wolontariusz pracuje.
3.5. Członek Klubu może być zawieszony w pracy, jeśli jego praca jest niezgodna z postawą wymaganą od wolontariusza lub ma poważne problemy w nauce (nieusprawiedliwione nieobecności, zagrożenia z niektórych przedmiotów). Podczas zawieszenia w pracy inni Członkowie Klubu wspierają zawieszonego wolontariusza w nadrobieniu zaległości.
3.6.Wolontariusze zobowiązują się do:
-bezinteresownej pomocy,
-uprzejmości wobec podopiecznych,
-powściągania negatywnych uczuć w stosunku do podopiecznych,
-posłuszeństwa wobec opiekunów koła,
-zapoznania i dostosowania do regulaminu,
-sumiennego wypełniania obowiązków,
-uczestnictwa w spotkaniach koła.
4.Postanowienia końcowe:
Praca Wolontariatu jest nadzorowana przez opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariusza. Każde działanie konsultuje z koordynatorem Klubu. Praca jest dobrowolna i zobowiązuje do przestrzegania regulaminu. Postępy i problemy będą omawiane wspólnie podczas spotkań klubu.
KARTA ETYCZNA WOLONTARIUSZA
1. Będę spełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą.
2. Nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić.
3. W przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań, poinformujemy o tym koordynatora pracy wolontariuszy i znajdę za siebie odpowiedzialne zastępstwo.
4. Zachowam dyskrecją w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań, które mogą być niewłaściwie rozumiane.
5. Będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania.
6. Wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób.
7. Nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem.
8. Będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem.
9. Będę działać w zespole.
10. Będę osobą, na której można polegać.
11. Będę pracować lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego się ode mnie oczekuje.
12. Będę chętnie uczyć się. Wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonanej pracy.
13. Będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach.
14. Postaram się być bardzo dobrym wolontariuszem

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego