Pomoc materialna - PSP Rzezawa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Pomoc materialna

Dla rodziców
   Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Rzezawa znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji z powodu zdarzenia losowego.
     Przez zdarzenie losowe rozumie się zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać, a w szczególności:
  1. śmierć rodzica lub prawnego opiekuna,
  2. pożar, zalanie domu/mieszkania,
  3. nagła choroba w rodzinie ucznia, która powoduje znaczne obciążenie finansowe,
  4. nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,
  5. kradzież w domu/mieszkaniu ucznia,
  6. inne okoliczności, które wpływają na sytuację finansową rodziny i mogą zakłócić prawidłowy przebieg procesu edukacji. 
       Więcej informacji...
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego